SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

 
    Jazdecké potreby Jazdecké.sk                                            
 Novinky - Oznamy
 
 
 
 
 Ipeľský pohár - 31.roční- 16.6.2018 Kováčovce 
priebežne aktualizované
 
Rozpis:  
Výsledky:     nové  
 

 Informačné okienko - Valné zhromaždenie SSO (25.6.2018):
priebežne aktualizované
 
24.05.2018 - Predsedkyňa SSO Viktória Murínová zvolala Valné zhromaždenie SSO bez uznesenia predsedníctva SSO
31.05.2018 - na "operatívnom" zasadnutí predsedníctva SSO, bolo dodatočne schválené miesto, čas a návrh programu VZ SSO  
 
Pozvánka s návrhom programu:    
Delegačný lístok:   
Návrhy na zmenu programu: neboli
Počty mandátov:   nové
Návrh Rokovacieho a Volebného poriadkuuž čoskoro
- schvaľuje (a predkladá na schválenie delegátom VZ SSO) predsedníctvo SSO
- v zmysle článku VII, bodu 4 Stanov SJF je povinnosť schválený návrh zaslať klubom a zverejniť najmenej 7 dní pred konaním VZ
 
Otvorený list členom SSO (Andrea Machalová):    nové
 

 Zasadnutie predsedníctva SSO - Turčianske Teplice 31.5.2018
 
Zápisnica (zverejnená 16.6.2018):    nové 
 
Dôležité uznesenia (v skratke):
1. schvaľovanie rozpisov SZVJ: Lubomír Paučo
2. vedenie webovej stránky SSO: Jaroslav Ivan
3. zodpovednosť za časomieru a poverená zorganizovať školenie na jej obsluhu: Viktória Murínová
4. dodatočné schválenie náležitostí potrebných k zvolaniu VZ SSO 
5. zodpovedná za vedenie Stredoslovenského skokového pohára: Viktória Murínová
6. zodpovedná za vedenie Stredoslovenského drezúrneho pohára: Janka Balážová
7. zodpovedný za vedenie Stredoslovenského pohára vo všestrannosti: Karol Bugár
8. schválené Technické podmienky pre Majstrovstvá SSO v PONY
9. na všetkých Majstrovstvách SSO budú odovzdané medaily, poháre a diplomy - zabezpečí: Viktória Murínová
10. poverenie na prednesenie aktuálnych tém (SZVJ, Jazdecké centrá, zosúladenie vekových hraníc) na Predsedníctve SJF s požadovaním stanoviska Predsedníctva SJF: Viktória Murínová
 

 Z činnosti SSO od "zvolenia" nového predsedu SSO (od 21.5.2018):

priebežne aktualizované

22.5.2018 - Jaroslav Ivan sa vzdal poverenia pre schvaľovanie rozpisov Skúšok ZVJ 
25.5.2018 - Predsedkyňa SSO Viktória Murínová - zvolala zasadnutie VZ SSO bez uznesenia predsedníctva SSO, resp. bez odsúhlasenia programu, miesta, dátumu a času predsedníctvom SSO. Pozvánka s programom a delegačný lístok sú už zverejnené na hlavnej internetovej stránke SJF.
26.05.2018 - členovia predsedníctva SSO - Jozef Bučkuliak a Andrea Machalová požiadali predsedkyňu SSO Viktóriu Murínovú (v zmysle Stanov SJF, článku VIII, bod 4) o urýchlené zvolanie zasadnutia predsedníctva SSO (na deň 28.5.2018). Požadujú riešiť tieto body: rozdelenie kompetencií v SSO, Valné zhromaždenie SSO, vedenie oblastných pohárových súťaží, technické a organizačné podmienky majstrovských súťaží SSO a iné. Na zasadnutie pozvali aj Jaroslava Ivana a člena kontrolnej komisie za SSO Tibora Nagya za účelom protokolárneho odovzdania inventáru, prístupových kódov k internetovej stránke, pokladničnej hotovosti a pod. Tiež žiadajú, aby bola pozvánka na zasadnutie zaslaná všetkým klubom SSO.
28.05.2018 - všetci oslovení potvrdili účasť, až na predsedkyňu SSO Viktóriu Murínovú, ktorá oznámila ostatným, že pre pracovnú vyťaženosť nevie v najbližších dňoch zvolať zasadnutie predsedníctva SSO a zároveň navrhuje termín 17.-18.6.2018. Tiež informovala, že dohodla s Jaroslavom Ivanom individuálne stretnutie ohľadom odovzdania inventáru a ostatných náležitostí SSO. 
29.05.2018 - Jaroslav Ivan odovzdal predsedkyni SSO inventár a ostatné náležitosti: pečiatku, pokladničnú hotovosť, pomocnú účtovnú evidenciu, neupotrebené medaily, vlajku a paravan. Prístupové kódy na internetovú stránku a časomieru s príslušenstvom odovzdá zodpovedným osobám len na základe uznesenia predsedníctva SSO. 
31.05.2018 -  po vzájomnej dohode sa v Turčianskych Tepliciach konalo "operatívne" zasadnutie predsedníctva SSO (Zápisnica je zverejnená vyššie)
 
pripravujeme ďalšie informácie

 Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 21.5.2018: 

Obdobie 1.1.2018 - 21.5.2018: 


 Aktuálne dianie v SJF alebo informácie, ktoré vraj "poškodzujú záujmy SJF" a preto sa nemajú zverejňovať

Línia č.1: Kauza Róbert Pál "a iné", alebo prečo Jaroslav Ivan "a iní" škodia SJF

priebežne aktualizované

Všetko to začalo posudzovaním Odvolania sa R.Pála na zasadnutí Predsedníctva SJF voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF

01.12.2017 - Rozhodnutie DK: 
08.02.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica:  (bod 11)
10.02.2018 - Abdikácia na funkciu Predsedkyne Disciplinárnej komisie SJF (Andrea Machalová): 
13.02.2018 - Reakcia na rozhodnutie Predsedníctva SJF - Otvorený list členom SJF (Jaroslav Ivan): 
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.
Celý list: 
 
Došlé podnety na Kontrolnú komisiu SJF:
18.02.2018 - Podnet na prešetrenie zákonnosti prijatého uznesenia Predsedníctvom SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
19.02.2018 - Podnet na prešetrenie postupu a činnosti kontrolórky SJF (Janka Rindošová): 
11.03.2018 - Zasadnutie Kontrolnej komisie SJF - zápisnica: 
28.03.2018 - Stanovisko predsedkyne KK SJF k Zápisnici (Zuzana Gánovská):       
Reakcia na Stanovisko (Jaroslav Ivan): 
Reakcia na Stanovisko (Marek Horváth):
Reakcia na Stanovisko (Janka Rindošová): 
 
05.04.2018 - Komentár pred zasadnutím Predsedníctva SJF (Jaroslav Ivan): 
09.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica:  (bod 8 - po rokovaní o Rozpočte)
10.04.2018 - Nateraz posledná informácia (Jaroslav Ivan):  
 
30.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica (Kauza "Odvolanie sa R.Pála" uzavretá!? uznesenie je v bode 11):  
 
Podnet Kontrolórke SJF Zuzane Gánovskej:
07.05.2018 - Podnet na prešetrenie postupu v rozhodovaní Predsedníctva SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
čaká sa na odpoveď kontrolórky SJF Zuzany Gánovskej
 
pripravujeme ďalšie informácie
 
 
 
Línia č.2: XIII. Valné zhromaždenie SJF
 
 
priebežne aktualizované
 
21.05.2018 - XIII. Valné zhromaždenie SJF (Vígľaš/Pstruša) - Zápisnica:   
21.05.2018 - Jaroslav Ivan (toto vyjadrenie je mojím osobným názorom a iste sa nezhoduje s oficiálnym vyjadrením SJF):
Rokovanie bolo otvorené s 1 a pol hodinovým oneskorením a prebiehalo bez Rokovacieho a Volebného poriadku. Okrem tohto boli viackrát porušené ustanovenia Stanov SJF a Zákona o športe. Výsledky VZ sa iste dozviete, no bližšie pravdivé a úplné informácie možno áno, možno nie!!!
 
08.06.2018 - Podnet na prešetrenie priebehu Valného zhromaždenia SJF adresovaný hlavnej kontrolórke športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Janka Rindošová, Marek Horváth):   nové 
  
pripravujeme ďalšie informácie

 OCENENÍ na Galavečeri SJF ZA ROK 2017

Po viacročnej prestávke sa 3.3.2018 konal v Bratislave Galavečer SJF. Medzi ocenenými za rok 2017 boli aj jazdci z našej oblasti. Mládežnícke kategórie v skokoch sme úplne ovládli, keď boli ocenené  Táňa Hatalová, Miška JeškováTerezka Gulašová. V drezúre to bola Miška Balážová a vo všestrannosti Ivka Lőrinčíková. V kategórii pony sme mali tiež viacnásobné zastúpenie, keď si ocenenia prevzali Klárka Mihulová, Terezka Gulašová, Miška Balážová, Anička Lišuchová, Marianka Antalíková a Saška Machalová.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v tomto roku.

Predsedníctvo SSO


 Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

priebežne aktualizované

 

Kalendár plánovaných pretekov v SSO:   

 


 Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

priebežne aktualizované

 

Kalendár:  


  Informácia o schvaľovaní rozpisov
priebežne aktualizované
 
Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná (predseda drezúrnej komisie SJF)
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík (predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF)
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný (predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF)
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Marek R
úra (predseda záprahovej komisie SJF)
Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová (predseda komisie pony SJF)

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO:  Alexander Bagdal, Lubomír Paučo (zastupujúci) 

SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.


 Premiestňovanie živých zvierat

Usmernenie platné aj na rok 2018:  

 


      

priebežne aktualizované
 
Výsledky:
 Cena MDŽ 2018 - 10.-11.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (4.kolo) 16.-18.3.2018 - Dunajský Klátov       
 Winter Master Series 23.-25.3.2018 - šamorín   
 Halové preteky - 31.3.2018 Vígľaš/Pstruša  
 Jarné preteky - 30.-31.3.2018 Trenčín Nozdrkovce  
 Drezúrne preteky - 31.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (finále) 7.-8.4.2018 - Dunajský Klátov   
 Jarné halové preteky I. - 7.4.2018 Košice  
 Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana - 21.-22.4.2018 L. Sielnica   
 Skokové preteky - 28.4.2018 Frenštát pod Radhoštem    
 Jarné drezúrne preteky 6.ročník cena BUDOSport - 28.4.2018 Košice   
 Prvomájové jazdecké preteky - 1.5.2018 šaľa   
 RS TEAM TROPHY 1.kolo - 4.-6.5.2018 Bratislava   
 Jarné halové preteky II. - 12.5.2018 Košice  
 Májovácena Hippoclubu + 2. kolo EQUISTYLE CUP 2018 - 12.-13.5.2018 L. Sielnica     
 EQUESTRIAN CHALLENGE 2018 - 19.5.2018 R. Sobota   
 RS TEAM TROPHY 2.kolo - 19.-20.5.2018 Bratislava    
 Májová cena VVS PREMIN - 26.-27.5.2018 L. Sielnica     
 Cena JK FREESTYLE - 26.5.2018 Poprad          
 Cena Turca - 1.-2.6.2018 Kaľamenová   
 Cena UVLF, cena primátora a MVSO - 2.-3.6.2018 Košice    
 Cena Národného žrebčína - 2.-3.6.2018 Topoľčianky    
 Cena Spojenej školy - 2.6.2018 Ivanka pri Dunaji          
 Júnová cena Hippoclubu - 9.-10.6.2018 L. Sielnica       
 Ipeľský pohár - 31.roční- 16.6.2018 Kováčovce   nové  
 
Rozpisy:
 Drezúrne preteky Letná cena Oravy - 16.6.2018 Dlhá nad Oravou  
 Letné preteky na Masarykovom dvore - 1.7.2018 Vígľaš/Pstruša   nové 
 1.ročník Military pretekov na Masarykovom dvore - 1.7.2018 Vígľaš/Pstruša   nové 
 GRAND PRIX VVS PREMIN + 8.kolo EQUISTYLE CUP 2018 + M SSO pony - 6.-8.7.2018 L. Sielnica    nové  
 

 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
 
TOPlist