SJF - Stredoslovenská oblasť | Domov

FEI

 

EEF

 

SJF

SJF - BO

SJF - ZO

 

SJF - VO

 

NŽ Topoľčianky

Drezúra

Endurance

Česká JF 

Maďarská JF

 

Rakúska JF

 
    Jazdecké potreby Jazdecké.sk                                            
 Novinky - Oznamy
 
 
 
 
 Z činnosti SSO od "zvolenia" nového predsedu (od 21.5.2018):
priebežne aktualizované
 
Záver - po zasadnutí VZ SJF
21.5.2018 - Jaroslav Ivan (toto vyjadrenie je mojím osobným názorom a iste sa nezhoduje s oficiálnym vyjadrením SJF): Rokovanie bolo otvorené s 1 a pol hodinovým oneskorením a prebiehalo bez Rokovacieho a Volebného poriadku. Okrem tohto boli viackrát porušené ustanovenia Stanov SJF a Zákona o športe. Výsledky VZ sa iste dozviete, no bližšie pravdivé informácie možno áno, možno nie!!!
 
22.5.2018 - Jaroslav Ivan sa vzdal poverenia pre schvaľovanie rozpisov Skúšok ZVJ 
25.5.2018 -"Predseda SSO" Viktória Murínová - zvolala zasadnutie VZ SSO bez uznesenia predsedníctva SSO, resp. odsúhlasenia programu, miesta, dátumu a času predsedníctvom SSO.
 

 Májová cena VVS PREMIN 26.-27.5.2018 Liptovská Sielnica
priebežne aktualizované
 
Rozpis:  
Prihlášky na preteky: skatullova.alex@gmail.com
Zoznam prihlásených:  aktualizované
 
Predbežné štartovné listiny: https://test.sportudo.cz/events/180526SS
 
Predbežný časový harmonogram - sobota:
1 + 2 (70-80cm optim) - 9:00
3 (100cm optim) - 11:45
4 (110cm dvojf) - 13:45
5 (120cm čas) - 15:30
6 (130cm roz) - 16:30

 Skúšky ZVJ Liptovský Mikuláš (JK EPONA Mútnik) - 1.6.2018

Viac:  


 ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA SSO A STRETNUTIE KLUBOV SSO - 7.5.2018

Zápisnica:  
Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 30.4.2018: 
Jaroslav Ivan, predseda SSO
 
Hospodárenie SJF Stredoslovenskej jazdeckej oblasti k 21.5.2018: 
Jaroslav Ivan

 Výskyt infekčnej anémie koní v obci Zolná
Oznámenie šVaPS SR - 25.4.2018:  
 

 Aktuálne dianie v SJF alebo informácie, ktoré vraj "poškodzujú záujmy SJF" a preto sa nemajú zverejňovať
priebežne aktualizované
 
Všetko to začalo posudzovaním Odvolania sa R.Pála na zasadnutí Predsedníctva SJF voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF
01.12.2017 - Rozhodnutie DK: 
08.02.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica: 
10.02.2018 - Abdikácia na funkciu Predsedkyne Disciplinárnej komisie SJF (Andrea Machalová): 
13.02.2018 - Reakcia na rozhodnutie Predsedníctva SJF - Otvorený list členom SJF (Jaroslav Ivan): 
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.
Celý list: 
 
Došlé podnety na Kontrolnú komisiu SJF:
18.02.2018 - Podnet na prešetrenie zákonnosti prijatého uznesenia Predsedníctvom SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
19.02.2018 - Podnet na prešetrenie postupu a činnosti kontrolórky SJF (Janka Rindošová): 
11.03.2018 - Zasadnutie Kontrolnej komisie SJF - zápisnica: 
28.03.2018 - Stanovisko predsedkyne KK SJF k Zápisnici (Zuzana Gánovská):       
Reakcia na Stanovisko (Jaroslav Ivan): 
Reakcia na Stanovisko (Marek Horváth):
Reakcia na Stanovisko (Janka Rindošová): 
 
05.04.2018 - Komentár pred zasadnutím Predsedníctva SJF (Jaroslav Ivan): 
09.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica:  
10.04.2018 - Nateraz posledná informácia (Jaroslav Ivan):  
 
30.04.2018 - Zasadnutie Predsedníctva SJF - zápisnica (Kauza "Odvolanie sa R.Pála" uzavretá!? uznesenie je v bode 11):  
 
Podnet Kontrolórke SJF Zuzane Gánovskej:
07.05.2018 - Podnet na prešetrenie postupu v rozhodovaní Predsedníctva SJF (Marek Horváth, Jaroslav Ivan): 
 
21.05.2018 - XIII. Valné zhromaždenie SJF (Vígľaš/Pstruša) - Zápisnica: 
 
pripravujeme ďalšie informácie

 Informačné okienko - XIII. Valné zhromaždenie SJF (21.5.2018, Vígľaš/Pstruša)

Pozvánka a program:   (klub na VZ zastupuje vždy jeden delegát - štatutár, člen - na základe splnomocnenia, alebo člen zvolený klubom na základe zápisnice) 
Delegačný lístok:   (slúži ako splnomocnenie k účasti na VZ pre delegáta (člena SJF), ktorého splnomocňuje štatutár klubu úradne overeným podpisom)
Termínovník: do 6.5.2018 (24:00) - zaslať návrhy na zmenu Programu, do 17.5.2018 (24:00) - zaslať návrhy kandidátov na volené funkcie SJF 
Počty mandátov jednotlivých klubov SJF:   
 
 
10.5.2018 - Návrh zmien Stanov SJF, ktoré predložil Vladimír Chovan - predseda SJF Predsedníctvo SJF neschválilo
Hlasovanie: ZA 1 - Chovan, PROTI 3 - Rindošová, Ivan, Horváth, ZDRžAL SA 0, NEHLASOVAL 3 - štangel, Fekár, Sabo
 
Dokumenty predkladané na rokovanie valného zhromaždenia:
 Návrh na zmenu Stanov SJF (Janka Rindošová, Jaroslav Ivan, Marek Horváth):  
 Návrh na zmenu Stanov SJF (Vladimír Chovan):   
 
Návrh Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku (na VZ predkladá Predsedníctvo SJF): neschválené
10.5.2018 - Hlasovanie: ZA 0, PROTI 3 - Rindošová, Ivan, Horváth, ZDRžAL SA 1 - štangel,  NEHLASOVAL 3 - Chovan, Fekár, Sabo
17.5.2018 - Ako je to vlastne s Rokovacím a Volebným poriadkom? (Jaroslav Ivan):  
19.5.2018 - Hlasovanie (druhý pokus): ZA 1 - Chovan, PROTI 5 - Ivan, Horváth, štangel, Fekár, Sabo, ZDRžAL SA 0, NEHLASOVAL 1 - Rindošová
20.5.2018 - Dnes večer bol na internetovej stránke SJF pod podkladmi k rokovaniu VZ zverejnený "chovanov" návrh Rokovacieho a Volebného poriadku (ten ktorý už 2x neprešiel hlasovaním v Predsedníctve SJF). Týmto boli porušené Stanovy SJF článok VII., bod 16, ako aj článok VIII bod 6, písmeno b), podľa ktorých je kompetencia predkladať Návrh Rokovacieho a Volebného poriadku na VZ výhradne daná do právomoci Predsedníctva SJF. 
20.5.2018 (23:00) - "Chovanov" návrh Rokovacieho a Volebného poriadku bol stiahnutý z internetovej stránky SJF.
 
 Výročná správa SJF (Zuzana Bačiak Masaryková):  
 účtovná závierka 2017:   
 Správa o činnosti Kontrolnej komisie SJF (Zuzana Gánovská):  
 Správa o činnosti Skokovej komisie SJF (Petra Zálešáková): 
 Správa o činnosti Drezúrnej komisie SJF (Michaela Horná):  
 Správa o činnosti Komisie všestrannosti SJF (Zdeno Malík):  
 Správa o činnosti Záprahovej komisie SJF (Ladislav Hána):  
 Správa o činnosti Vzdelávacej komisie SJF (Marek Horváth):  
 
 
Na VZ volíme - Zoznam kandidátov na volené funkcie:  
 
člen Predsedníctva SJF za činovníkov (doteraz Marek Horváth) - volí celé VZ
Daniel Kollár (Parkúr team Košice B.V.)
Marek Horváth (TJ Slávia UVLF Košice)
Boris Kodak (JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky)
 
člen Predsedníctva SJF za športovcov (doteraz Marián štangel) - volí celé VZ
Andrea Machalová (JK Isokman Zvolen)
Marián štangel (K.M.D. parcuors Team šamorín)
Igor šulek (Ranč Palomino Bohunice)
 
člen Predsedníctva SJF za SSO (doteraz Jaroslav Ivan) - "predvolia" delegáti za SSO a následne volí celé VZ
Jaroslav Ivan (Koška Horseteam Lučenec)
Viktória Murínová (JK Masarykov dvor Vígľaš)
 
člen Predsedníctva SJF za VSO (doteraz Janka Rindošová) - "predvolia" delegáti za VSO a následne volí celé VZ
Ján Novotný (JK Novoteam Abrahámovce)
Janka Rindošová (JK J.R. o.z. Kapušany)
 
člen Kontrolnej komisie SJF za VSO (doteraz Vladimír Hura) - volia delegáti za VSO
Vladimír Hura (TJ Slávia UVLF Košice)
Jana Kollárová (Parkúr team Košice B.V.)
 
Predseda Disciplinárnej komisie SJF (do abdikácie Andrea Machalová) - volí celé VZ
Andrea Machalová (JK Isokman Zvolen)
Igor šulek (Ranč Palomino Bohunice)
Zdeno Malík (CJš Bernolákovo)
Kamil šulko (JK KUBIš Trnava)
 
člen Disciplinárnej komisie SJF za BAO (doteraz nezvolený) - volia delegáti za BAO
Igor šulek (Ranč Palomino Bohunice)
 
člen Disciplinárnej komisie SJF za ZSO (doteraz Igor šulek) - volia delegáti za ZSO
Kamil šulko (JK KUBIš Trnava)
 
člen Disciplinárnej komisie SJF za SSO (doteraz Linda Fraňová) - volia delegáti za SSO
Linda Fraňová (JO  Martin - Zaturčie Vrútky)
 
člen Disciplinárnej komisie SJF za VSO (doteraz Marek Józef Gryglak) - volia delegáti za VSO
Anton čižmárik (TJ Slávia UVLF Košice)
 
Záver - po zasadnutí VZ
21.5.2018 - Jaroslav Ivan (toto moje vyjadrenie je mojím osobným názorom a iste sa nezhoduje s oficiálnym vyjadrením SJF): Rokovanie bolo otvorené s 1 a pol hodinovým oneskorením a prebiehalo bez Rokovacieho a Volebného poriadku. Okrem tohto boli viackrát porušené aj iné ustanovenia Zákona o športe, ako aj Stanov SJF. Výsledky VZ sa iste dozviete, no bližšie informácie možno áno, možno nie!!!  
 
Už nepripravujeme ďalšie informácie

 OCENENÍ na Galavečeri SJF ZA ROK 2017

Po viacročnej prestávke sa 3.3.2018 konal v Bratislave Galavečer SJF. Medzi ocenenými za rok 2017 boli aj jazdci z našej oblasti. Mládežnícke kategórie v skokoch sme úplne ovládli, keď boli ocenené  Táňa Hatalová, Miška JeškováTerezka Gulašová. V drezúre to bola Miška Balážová a vo všestrannosti Ivka Lőrinčíková. V kategórii pony sme mali tiež viacnásobné zastúpenie, keď si ocenenia prevzali Klárka Mihulová, Terezka Gulašová, Miška Balážová, Anička Lišuchová, Marianka Antalíková a Saška Machalová.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v tomto roku.

Predsedníctvo SSO

 


 Predbežný kalendár pretekov SJF SSO 2018

priebežne aktualizované

 

Kalendár plánovaných pretekov v SSO:   

 


 Predbežný FEI Kalendár 2018 - AUT, CZE, HUN, POL, SVK

priebežne aktualizované

 

Kalendár:  


  Informácia o schvaľovaní rozpisov
priebežne aktualizované
 
Na základe uznesení P-SJF a SSO Vám oznamujem, osoby, ktoré sú poverené schvaľovaním Rozpisov :

Preteky skoky SSO: Jozef Paulovič, Andrea Machalová (zastupujúca)
Preteky drezúra: Michaela Horná (predseda drezúrnej komisie SJF)
Preteky všestrannosť: Zdeno Malík (predseda komisie všestrannej spôsobilosti SJF)
Preteky vytrvalosť: Vladimír Pažitný (predseda komisie vytrvalostného jazdenia SJF)
Preteky voltíž: Pavla Krauspe
Preteky záprahy: Ladislav Hána (predseda záprahovej komisie SJF)

Preteky, ktorých súčasťou sú pony súťaže: okrem poverenej osoby za disciplínu aj Andrea Machalová (predseda komisie pony SJF)

SZVJ - Skúšky základného výcviku jazdcov SSO:  Alexander Bagdal 

Pripomínam, že SZVJ organizuje jazdecká oblasť SJF (SSO). Klub, ktorý zabezpečuje podmienky skúšok je spoluorganizátorom. 20€ poplatok (za jazdca) je príjmom SSO, z ktorého sa finančne pokrývajú náklady na rozhodcov. Všetky ďalšie poplatky, ktoré vyberá spoluorganizátor ostávajú klubu.

Bez schválenia (podpisu) uvedenými osobami nebudú Rozpisy akceptované.

Jaroslav Ivan, predseda SSO


 Premiestňovanie živých zvierat

Usmernenie platné aj na rok 2018:  

 


      

priebežne aktualizované
 
Výsledky:
 Cena MDŽ 2018 - 10.-11.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (4.kolo) 16.-18.3.2018 - Dunajský Klátov       
 Winter Master Series 23.-25.3.2018 - šamorín   
 Halové preteky - 31.3.2018 Vígľaš/Pstruša  
 Jarné preteky - 30.-31.3.2018 Trenčín Nozdrkovce  
 Drezúrne preteky - 31.3.2018 Motešice  
 Hall Showjumping Tour (finále) 7.-8.4.2018 - Dunajský Klátov   
 Jarné halové preteky I. - 7.4.2018 Košice  
 Jarná cena Hippoclubu + Cena Penzionu Fontana - 21.-22.4.2018 L. Sielnica   
 Skokové preteky - 28.4.2018 Frenštát pod Radhoštem    
 Jarné drezúrne preteky 6.ročník cena BUDOSport - 28.4.2018 Košice   
 Prvomájové jazdecké preteky - 1.5.2018 šaľa   
 RS TEAM TROPHY 1.kolo - 4.-6.5.2018 Bratislava   
 Jarné halové preteky II. - 12.5.2018 Košice  
 Májovácena Hippoclubu + 2. kolo EQUISTYLE CUP 2018 - 12.-13.5.2018 L. Sielnica     
 EQUESTRIAN CHALLENGE 2018 - 19.5.2018 R. Sobota   
 
Rozpisy:
 Májové preteky na Masarykovom dvore - 5.-6.5.2018 Vígľaš/Pstruša   preteky zrušené (anémia v obci Zolná) !!!
 Májová cena VVS PREMIN - 26.-27.5.2018 L. Sielnica                   
 Drezúrne preteky Letná cena Oravy - 16.6.2018 Dlhá nad Oravou  
 Ipeľský pohár - 31.roční- 16.6.2018 Kováčovce   
 

 
 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk TOPlist  

 
 
TOPlist